Εγκατάσταση Drupal 7 σε Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)

Έχοντας ρυθμίσει το περιβάλλον μας όπως αναφέρεται σε προηγούμενο how-to (link υπάρχει στο τέλος του κειμένου), είμαστε έτοιμοι για να εγκαταστήσουμε το Drupal.

Δημιουργούμε ένα φάκελο για τα δικά μας project που θα μας “σερβίρει” ο apache:


mkdir ~/public_html/

Και μεταβαίνουμε στον φάκελο:


cd ~/public_html/

Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του Drupal (αυτήν την στιγμή την 7.8) :


http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.8.tar.gz

Και την αποσυμπιέζουμε με


tar -xzvf drupal-7.8.tar.gz

Μπορούμε να μετακινήσουμε τα αρχεία στο root path του public_html ώστε το url path να είναι πιο σύντομο, ή να το μετονομάσουμε σε κάτι συγκεκριμένο – ειδικά αν πρόκειται να εγκαταστήσουμε την πλατφόρμα περισσότερες από μία φορές. Στην προκειμένη θα ακολουθήσουμε την δεύτερη οδό


mv drupal-7.8 mysite

Αν θέλουμε σβήνουμε τον συμπιεσμένο φάκελο του drupal:


rm drupal-7.8.tar.gz

Ακολουθεί η αντιγραφή του αρχείου ρυθμίσεων και η παροχή δικαιωμάτων στην πλατφόρμα ώστε να μπορεί το drupal να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης.


cd ~/public_html/mysite/
cp sites/default/default.settings.php sites/default/settings.php

Δίνουμε δικαιώματα στον apache για το αρχείο ρυθμίσεων και για τις μεταφορές αρχείων:


chmod a+w sites/default/settings.php
chmod a+w sites/default

Και μεταβαίνουμε στο Browser μας στην σελίδα


http://localhost/~myusername/mysite

Όπου myusername είναι το όνομα του χρήστη μας. Εάν κάποιος δεν το γνωρίζει ή δεν είναι σίγουρος μπορεί να ελέγξει το “ποιος είναι” με την εντολή:


whoami

Εάν όλα είναι ρυθμισμένα σωστά, θα πρέπει να εμφανιστεί το βασικό μενού εγκατάστασης του Drupal.

Επιλέγουμε κανονική εγκατάσταση (οχι minimal), πατάμε συνέχεια στην γλώσσα.

Στην συνέχεια θα γίνει έλεγχος αν υπάρχει όλο το προαπαιτούμενο λογισμικό. Εάν δεν υπάρχει κάτι κοκκινισμένο, συνεχίζουμε στην ρύθμιση της βάσης δίνοντας τα στοιχεία που καταχωρίσαμε στο προηγούμενο how-to.

Εάν το drupal αποκτήσει πρόσβαση στην βάση, θα κάνει εγκατάσταση όλων των απαραίτητων modules και θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε τα στοιχεία του site και να τροποποιήσετε τα δικαιώματα στα αρχεία ρυθμίσεων:


chmod a-w sites/default
chmod a-w sites/default/settings.php

Clean URLs

Για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα clean urls από το Configuration, θα πρέπει να προστεθεί η παρακάτω εντολή στο αρχείο .htaccess που βρίσκεται στον φάκελο του drupal.


RewriteBase /~myusername/mysite

σημείωση: Το πρόθεμα . υποδεικνύει ότι το αρχείο είναι κρυμμένο. Στον nautilus file broswer (που έρχεται με το gnome) με την συντόμευση ctrl + h γίνεται εμφάνιση/απόκρυψη των κρυφών αρχείων.